1) Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην δράση Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», με κωδικό ΟΠΣ 5003036. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην δράση από τη Πρόσκληση του Προγράμματος

2) Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Κριτήρια αποκλεισμού (on/off)

Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει Αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης, θα πρέπει να:

A.Είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή να απασχολείται:

• Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή

•Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση), ή

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή

• Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου

(συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση).

 

B. Είναι Απόφοιτος τουλάχιστον Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή:

• Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

• Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

• Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

• Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

• Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

 

Γ. Είναι από 18 ετών έως 64 ετών.

 

 

3) Ποια είναι τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να αντλήσετε στην παρ. 6 της Πρόσκλησης του Προγράμματος

4) Μπορώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως ελεύθερος επαγγελματίας;

Όχι. Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής.

5) Δεν εργάζομαι, αλλά πραγματοποιώ την πρακτική μου άσκηση. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Η πρακτική άσκηση δεν εντάσσεται σε κάποια από τις μορφές εξαρτημένης εργασίας, ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην δράση.

 

6) Για τη συμμετοχή μου λαμβάνω εκπαιδευτικό επίδομα; Θα πρέπει να        περάσω επιτυχώς τις τελευταίες εξετάσεις ή αρκεί να έχω παρακολουθήσει όλες τις διδακτικές ώρες;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν υπάρχει κόστος, αντιθέτως οι ωφελούμενοι που ολοκληρώνουν την κατάρτιση, πιστοποίηση και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση (πχ συμπλήρωση δελτίων εισόδου- εξόδου κλπ.) λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα μέγιστης συνολικής αξίας 400€ (80 ώρες κατάρτισης x 5,00 €/ώρα) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης πιστοποίησης δεν επηρεάζει το εκπαιδευτικό επίδομα.

7) Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα;

Η ακριβής ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και έναρξης των δράσεων κατάρτισης δεν έχει προσδιοριστεί  ακόμη.

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσα από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://sekeetraining.gr/

8) Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα διαδικτυακά; Αν όχι, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται σε ώρες εργασίας;                                                     

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο παρακολούθησης των δράσεων κατάρτισης, η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σε ώρες εκτός των ωραρίων εργασίας σας.

9) Προσπαθώ να ανεβάσω κάποια δικαιολογητικά και δεν μπορώ. Πού   μπορεί να οφείλεται αυτό;

1.     Το μέγεθος των αρχείων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το σύστημα (3ΜΒ). Μπορείτε να δοκιμάσετε να μικρύνετε το μέγεθός τους.

2.     Τα έγγραφα αναρτώνται από κινητό τηλέφωνο. Συστήνεται η ανάρτηση από σταθερό Η/Υ ή laptop

 

10) Υπάρχει πρότυπο κείμενο για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις;

Ναι. Μπορείτε είτε να αντλήσετε το κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων από την Πρόσκληση του Προγράμματος, είτε να πραγματοποιήσετε την λήψη τους μέσα από την φόρμα της αίτησης.

 

11) Πρέπει να ανεβάσω το βιβλιάριο τραπέζης. Η τράπεζα όμως δεν μου έχει δώσει τέτοιο έγγραφο. Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

Όσον αφορά τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης, μπορείτε εναλλακτικά να ανεβάσετε στιγμιότυπο οθόνης από το e-banking σας που να εμφανίζεται το Iban και το ονοματεπώνυμο σας ως πρώτος δικαιούχος.

 

12) Έχω προσληφθεί πρόσφατα και δεν εμφανίζονται ημέρες εργασίας στον ατομικό μου λογαριασμό, ούτε έχω απόδειξη πληρωμής. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν εμπίπτετε στη κατηγορία του νεοπροσληφθέντα, μπορείτε εναλλακτικά να ανεβάσετε έντυπο Ε3 πρόσληψης.

 

13) Προσπαθώ να υποβάλω την αίτηση, αλλά δεν μου επιτρέπεται από το σύστημα.

 

·         Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησής σας.

·         Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία σας.

·         Επιβεβαιώστε ότι έχετε “τσεκάρει” (αποδεχθεί) όλες τις απαραίτητες συναινέσεις στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

 

Συστήνεται η ανάρτηση από σταθερό Η/Υ ή laptop

                                                                 

14) Υπέβαλα την αίτηση αλλά δεν έλαβα κωδικό αίτησης υποψηφίου στο email μου.

Ελέγξτε το email σας για τυχόν εισερχόμενο μήνυμα που επιβεβαιώνει την αίτησή σας στο πρόγραμμα (ελέγξτε και τα ανεπιθύμητα και spam).

Αν δεν βρείτε το συγκεκριμένο email, αποστείλετε αίτημα ανάκτησης κωδικού στο katartisi024@sekee.gr, αναγράφοντας Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο