«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
Κωδικός ΟΠΣ 5003036 (Ε.Π ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) υλοποιεί την συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», με κωδικό ΟΠΣ 5003036, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης) με στόχο οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα οδηγεί στην επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο τρόπος αξιοποίησης τους από τις επιχειρήσεις»

Σύνολο ωρών κατάρτισης

80

Ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

80% (64 ώρες)

Ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης

20% (16 ώρες)

Ώρες πρακτικής άσκησης

Δεν προβλέπεται

Εκπαιδευτικές  Ενότητες

1.    Τεχνολογικές εξελίξεις στις κινητές εφαρμογές και γενική παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών

2.    Κλαδικές και λειτουργικές εφαρμογές κινητών και τρόπος αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις.

3.    Σχεδίαση καινοτόμων mobile υπηρεσιών

4.    Στρατηγική χρήση της πληροφορικής στην επιχείρηση

5.    Υποχρεωτικές ενότητες (4 διακριτές ενότητες για οριζόντιες δεξιότητες)

 

Υποέργα της Πράξης:

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω έξι (6) Υποέργων:

  • Υποέργο 1: Κατάρτιση και Πιστοποίηση 754 ωφελουμένων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα).
  • Υποέργο 2: Κατάρτιση και Πιστοποίηση 200 ωφελουμένων στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Περιφέρεια Αττικής)
  • Υποέργο 3: Κατάρτιση και Πιστοποίηση 221 ωφελουμένων στις περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη)
  • Υποέργο 4: Συντονισμός – Διαχείριση (το Υποέργο υλοποιείται με ίδια μέσα)
  • Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση 50 ωφελουμένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Υποέργο 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση 25 ωφελουμένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Χρηματοδότηση της Πράξης

Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΚΩΔ. ΣΑ Ε1631. Η Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ16310006). Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο